Data Analytics Officer

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£33,280 - £39,474 + benefits
Posted
18 Jan 2023
Closes
12 Feb 2023
Ref
WAO0247
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

About the role 

Audit Wales is looking to recruit a Data Analytics Officer.

Are you experienced in the world of data science and data analytics?

Do you have a passion for programming and innovation?

We are looking for a highly motivated person to be part of our energetic and resilient Data Analytics team who are using data-led approaches to transform the way we undertake our audit work.

Your proficiency in R programming/Python will shine as you immerse yourself in the iterative development of our projects.

You will have the drive and determination to work autonomously, within the team and with our customers to deliver to deadlines.

Truly understanding the needs of our colleagues as customers is key to the success of our data projects, so you will need to have excellent questioning and listening skills in order to liaise with colleagues and clients of varying levels of seniority, in 1-2-1s, facilitated workshops, training sessions and presentations.

Data visualisation is key to understanding the insight within our data so we need someone skilled in telling the story within the data, and someone who can help us extend the reach of work by producing data tools for the public.

Our GREAT behaviours are at the heart of everything we do. We are looking for someone who has a passion for making a difference to the public sector. 

Who are Audit Wales

Audit Wales is the independent public sector audit body within Wales. We hold a unique position within the Welsh public sector, where our role is to:

 • Assure the people of Wales that public money is being managed well through our annual audit of public sector accounts.
 • Explain how public money is being used and how it meets people’s needs through our Value for Money studies.
 • Inspire and empower those with whom we work to continuously improve by sharing initiatives and best practice.

Working for us

Audit Wales is a dynamic and friendly place to work, with an incredibly supportive culture. We’re passionate about working with the Welsh public sector and making a difference to local communities.

We’re flexible - We work smarter; providing choices of how, when and where individuals and teams deliver their work – we trust you in making the right choice to deliver the task in hand while supporting you in your individual circumstances, be that caring responsibilities or managing disabilities.

We’ve got excellent terms - We genuinely care about our people and about providing an environment that encourages a positive work-life balance through our 35-hour working week, and our 33 days annual leave per annum (exclusive of public bank holidays). You can also purchase, sell, and put leave in the ‘bank’ to enable extended holidays.

We invest in our people - We’re advocates for personal and professional development and invest in our people to fulfil their career aspirations to be the best they can be. We offer a generous training package which is complimented by a blended approach of structured and unstructured learning.  From our successful mentoring and coaching scheme to our LinkedIn Learning licenses we give staff the opportunity to learn at times and in ways that suit them.

We have excellent benefits - Alongside our generous salary package, we offer all employees opportunity to enter the Civil Service Pension Scheme which is considered to be one of the best employer contribution rates. Our staff benefits also include a cycle to work scheme, shopping discounts and the option to obtain a vehicle through our beneficial lease scheme among many more.

We’re proud to be accredited - We are a proud Working Families and Change 100 employer and have achieved Living Wage accreditation.

We’re growing a diverse workforce that is representative of the communities we work in and the skills, experiences, and perspectives they offer and welcome applications from people from all backgrounds. We are also a member of the Disability Confident Scheme and guarantee to interview all disabled candidates who meet the essential criteria for the role.

The Data Analytics team is responsible for improving all aspects of the way Audit Wales uses data. Your role will see you join a fast-paced team that has close links with all areas of the business. Day to day, you will be involved in delivering the teams core functions (listed below):

 1. Lead research and development into innovative data techniques and tools.
 2. Build impactful data tools and embed them as a new normal part of our work.
 3. Drive modernisation of financial and performance audit by making it data-enabled.
 4. Centrally manage key datasets to ensure standard data is used for decision-making.
 5. Work alongside audit and corporate teams to enable them to build ‘low-code’ data tools/products.
 6. Screen all data products before publication as an additional quality control step.
 7. Promote data literacy for all staff, to improve the data culture at Audit Wales.

Find out more

You can find out more about the responsibilities, skills and experience required for the role in the job description via the 'Apply' button. For an informal discussion about this exciting opportunity, please contact Steve Lisle on 07791 007147 or Helen Goddard on 02920 320642, quoting 'CareersinAudit.com'.

Closing date for applications is midnight on 12 February 2023. Please note, there will be a two-stage selection process for this position. Following a sift of your on-line application successful candidates will be invited to participate in an assessment comprising of a pre-prepared 10-minute presentation with Q&A followed by a competency based interview. All assessments and interviews will be completed in person at our Cardiff Office.

To submit your application, please click the 'Apply' button and search for ‘data’ in the search bar.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Ynglŷn â'r swydd 

Mae Archwilio Cymru am recriwtio Swyddog Dadansoddi Data.

Ydych chi'n brofiadol ym myd gwyddor data a dadansoddi data? Oes gennych chi angerdd am raglenni ac arloesi? Rydym yn chwilio am rywun sy’n uwch eu cymhelliant i fod yn rhan o'n tîm Dadansoddi Data egnïol a gwydn sy'n defnyddio dulliau a arweinir gan ddata i drawsnewid y ffordd rydym yn ymgymryd â'n gwaith archwilio.

Bydd eich hyfedredd mewn rhaglennu R/Python yn disgleirio wrth i chi ymgolli yn natblygiad iteraidd ein prosiectau.

Bydd gennych y cymhelliant a'r penderfyniad i weithio'n annibynnol, o fewn y tîm a gyda'n cwsmeriaid i gyflawni yn unol â therfynau amser.

Mae gwir ddeall anghenion ein cydweithwyr fel cwsmeriaid yn allweddol i lwyddiant ein prosiectau data, felly bydd angen i chi gael sgiliau holi a gwrando rhagorol er mwyn cysylltu â chydweithwyr a chleientiaid o lefelau amrywiol o uwch-dra, mewn cyfarfodydd personol, gweithdai a hwylusir, sesiynau hyfforddi a chyflwyniadau.

Mae delweddu data yn allweddol er mwyn deall y mewnwelediad o fewn ein data felly mae angen rhywun medrus wrth adrodd y stori o fewn y data, a rhywun a all ein helpu i ymestyn cyrhaeddiad gwaith trwy gynhyrchu offer data ar gyfer y cyhoedd.
Mae ein hymddygiad GWYCH wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn chwilio am rywun sydd uwch ei gymhelliant dros wneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus.    

Pwy yw Archwilio Cymru

Archwilio Cymru yw'r corff archwilio sector cyhoeddus annibynnol yng Nghymru. Mae gennym sefyllfa unigryw yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, lle ein swyddogaeth yw:

 • Sicrhau pobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda drwy ein harchwiliad blynyddol o gyfrifon y sector cyhoeddus. 
 • Egluro sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl drwy ein hastudiaethau Gwerth am Arian. 
 • Ysbrydoli a grymuso'r rhai rydym yn gweithio gyda nhw i wella'n barhaus drwy rannu mentrau ac arfer gorau.

Gweithio i ni

Mae Archwilio Cymru yn lle deinamig a chyfeillgar i weithio, gyda diwylliant anhygoel o ategol. Rydym yn frwdfrydig am weithio gyda sector cyhoeddus Cymru a gwneud gwahaniaeth i gymunedau lleol.

Rydyn ni'n hyblyg – yn gweithio'n gallach;  wrth ddarparu dewisiadau o sut, pryd a lle mae unigolion a thimau yn cyflawni eu gwaith – rydym yn ymddiried ynoch chi wrth wneud y dewis cywir i gyflawni'r dasg wrth eich ategu yn eich amgylchiadau unigol, boed hynny'n gyfrifoldebau gofalu neu'n rheoli anableddau.

Mae gennym delerau rhagorol - Rydym wir yn poeni am ein pobl ac am ddarparu amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith drwy ein hwythnos waith 35 awr, a'n 33 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ac eithrio gwyliau banc cyhoeddus). Gallwch hefyd brynu, gwerthu, a rhoi gwyliau yn y 'banc' i alluogi gwyliau estynedig. 

Rydym yn buddsoddi yn ein Pobl – Rydym yn hyrwyddo datblygiad personol a phroffesiynol ac yn buddsoddi yn ein pobl i gyflawni eu dyheadau gyrfa i fod y gorau y gallant fod. Rydym yn cynnig pecyn hyfforddi hael sy'n cael ei ategu gan ddull cyfunol o ddysgu strwythuredig ac anffurfiol.  O'n cynllun mentora ac hyfforddi llwyddiannus i'n trwyddedau Dysgu LinkedIn rydym yn rhoi cyfle i staff ddysgu ar adegau ac mewn ffyrdd sy'n addas iddyn nhw.

Mae gennym fuddion rhagorol - Ochr yn ochr â'n pecyn cyflog hael, rydym yn cynnig cyfle i bob cyflogai ymuno â Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil a ystyrir yn un sydd ag un o’r cyfraddau cyfraniadau gorau gan gyflogwr.  Mae ein buddion staff hefyd yn cynnwys cynllun beicio i'r gwaith, gostyngiadau siopa a'r opsiwn i gael cerbyd drwy ein cynllun prydles buddiol ymhlith llawer mwy. 

Rydym yn Falch o gael ein hachredu - Rydym yn gyflogwr ‘Working Families’ a ‘Change 100’ balch ac rydym wedi ennill achrediad Cyflog Byw.

Rydym yn tyfu gweithlu amrywiol sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt a'r sgiliau, y profiadau, a'r safbwyntiau y maent yn eu cynnig ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym hefyd yn aelod o'r Cynllun Hyderus o ran Anabledd ac yn gwarantu y byddwn yn cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.

Mae’r tîm Dadansoddi Data yn gyfrifol am wella pob agwedd o'r ffordd mae Archwilio Cymru yn defnyddio data. Yn eich swydd byddwch yn ymuno â thîm heini sydd â chysylltiadau agos â phob rhan o'r busnes. O ddydd i ddydd, byddwch yn rhan o gyflawni swyddogaethau craidd y timau (a restrir isod):

 1. Arwain ymchwil a datblygu i dechnegau ac offer data arloesol.
 2. Adeiladu offer data sydd ag effaith a'u gwreiddio fel rhan arferol newydd o'n gwaith.
 3. Sbarduno moderneiddio archwiliad ariannol a pherfformiad drwy ei wneud yn fedrus o ran data.
 4. Rheoli setiau data allweddol yn ganolog i sicrhau bod data safonol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwneud penderfyniadau.
 5. Gweithio ochr yn ochr â thimau archwilio a chorfforaethol i'w galluogi i adeiladu offer/cynhyrchion data 'cod isel'.
 6. Sgrinio’r holl gynhyrchion data cyn eu cyhoeddi fel cam rheoli ansawdd ychwanegol.
 7. Hyrwyddo llythrennedd data ar gyfer yr holl staff, er mwyn gwella'r diwylliant data yn Archwilio Cymru.

Canfuwch fwy

Gallwch ganfod mwy am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd yn y swydd ddisgrifiad. I gael trafodaeth anffurfiol am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch â Steve Lisle ar 07791 007147 neu Helen Goddard ar 02920 320642. 
Mae'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hanner nos ar 12 Chwefror 2023. Sylwer, cynhelir proses ddethol dau gam ar gyfer y swydd hon. Ar ôl i’ch cais ar-lein gael ei siftio bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn asesiad sy'n cynnwys cyflwyniad 10 munud wedi'i baratoi ymlaen llaw gyda holi ac ateb ac yna cyfweliad ar sail cymhwysedd. Caiff yr holl asesiadau a chyfweliadau eu cynnal yn bersonol yn ein Swyddfa yng Nghaerdydd. 

Wrth wneud cais ar-lein cofiwch bwyso'r botwm parhau ar ôl cyflwyno'ch cais – unwaith y byddwch wedi gwneud hyn fe gewch gydnabyddiaeth i gadarnhau bod eich cais wedi'i gyflwyno. Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth, cysylltwch â'n Tîm Adnoddau Dynol ar unwaith ar 02920 320500.

Sylwer, nid ydym yn gallu noddi fisas gwaith.

 

audit-wales-working-families-audit-jobs [square]

Similar jobs

Similar jobs